ज्ञानसागर : विषयगत खण्ड 2075

ज्ञानसागर : विषयगत खण्ड 2075

ज्ञानसागर : २०७५ जेष्ठ : विषयगत प्रश्नोत्तर

१. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) भनेको के हो ? करदाताको व्यवसाय, रोजगारी एवं लगानीको पहिचान दिने स्थायी सङ्केत अङ्कलाई स्थायी लेखा नम्बर (PAN) भनिन्छ। करदाताले...

ज्ञानसागर : २०७५ बैशाख : विषयगत प्रश्नोत्तर

१. नेपालको संविधानअनुसार राज्यले पर्यटनसम्बन्धी के-कस्तो नीति लिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा ५१ (ठ) अनुसार राज्यले पर्यटनसम्बन्धी देहायको नीति लिने...